Sustav za agregaciju arhivske, audiovizualne, knjižnične i muzejske građe

Sustav za agregaciju audiovizualne, arhivske, knjižnične i muzejske građe (u daljnjem tekstu - agregator) služi za pobiranje, obradu i pripremu metapodataka u skladu sa zahtjevima europske digitalne knjižnice: Europeane.

Uspostava agregatora ima i poseban cilj: pružiti tehničku i tehnološku potporu svim institucijama i pojedincima iz Hrvatske koji imaju vrijednu digitaliziranu kulturnu baštinu, a žele je dostaviti Europeani.

Agregiranje je proces u kojemu metapodaci prolaze faze obrade u kojima se vrši konverzija u metapodatkovne modele ESE ili EDM, validacija ispravnosti i kompletiranje podatkovnih paketa, obogaćivanje sa semantičkim poveznicama te postavljanje podatkovnih paketa na server koji koristi OAI-PMH protokol za razmjenu podataka s Europeanom.

Postupak agregiranja podataka započinje registracijom zbirke u agregatoru.